Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 3. Zasady płatności
 4. Dostawa
 5. Prawo odstąpienia od umowy
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Serwis
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Reklamacja i zwrot towaru
 10. Promocja produkty za 1 grosz
 11. Postanowienie końcowe

I. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Sante pod adresem internetowym: https://www.sklep.sante.pl/

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklep.sante.pl/

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie netto - należy przez to rozumieć cenę nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - przez złożenie zamówienia Kupujący składa spółce Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów określonych przez Kupującego do realizacji w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.p

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług Sklepu przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
 2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@sante.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.

5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia hasła), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu Sante. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

6. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w razie powzięcia wątpliwości co do osoby Kupującego.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Cena brutto Towaru i Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

13. Minimalna wartość Zamówienia to 35 złotych (brutto) nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru. W momencie gdy wartość Zamówienia przekroczy 150 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru.

14. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.

15. W Sklepie do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT. Faktura jest wyłącznym dokumentem, na podstawie którego Sprzedawca rozpatruje reklamacje lub zwroty.

16. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

17. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.

18. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny za zakupiony Towar wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

19. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar wolny od wad  zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać.

20. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

21. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 - 556kodeksu cywilnego.

22. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.

23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

24. Koszty odesłania wymienianego produktu do Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) oraz koszt powtórnej wysyłki produktu do Kupującego pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze towaru.
 3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

IV. Dostawa

 1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Kupującego. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towaru:
  1. Paczka kurierskapaczka kurierska pobraniowa za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS.
  2. Przesyłka paczkomatowa za pośrednictwem Paczkomatów Inpost.
  3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Termin dostawy wynosi:
  1. od 1 do 3 dni roboczych. Czas dostawy może się wydłużyć w wyniku braku obecności Kupującego (lub innych osób, które mogą odebrać dostawę) pod podanym adresem dostawy lub braku kontaktu Dostawcy z Kupującym.
  2. Zamówienia złożone do godziny 13.00, będą wysłane tego samego dnia.
  3. Zamówienia złożone po godzinie 13.00 będą realizowane następnego dnia.
 5. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
  1. Przy wartości Zamówienia mieszczącej się w przedziale od 35,00 zł do 149,99 zł koszt transportu wynosi: 8,99 zł przy płatności Payu/ Przelewu oraz 11,99 zł przy pobraniu dla Zamówień poprzez Paczkomaty Inpost.
  2. Przy wartości Zamówienia mieszczącej się w przedziale od 35,00 zł do 149,99 zł koszt transportu wynosi 15,00 zł dla firmy kurierskiej UPS.
  3. Przy wartości Zamówienia równej lub wyższej 150,00 zł dostawa jest bezpłatna, niezależnie od wybranej formy płatności i dostawy.
 6. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
 7. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy zamówiony Towar nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, czy jest nienaruszony, czy jest zgodny z Zamówieniem a następnie proszony jest o dokonanie potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia.
 8. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Dostawcy, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie  o zaistniałej szkodzie Sprzedawcę.
 9. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności otrzymanego Towaru z Zamówieniem Kupujący proszony jest o zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówienia.
 10. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
 11. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy,  Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 12. Odbiór osobisty jest możliwy jedynie przy zamówieniach opłacanych z góry: płatność PayU, przelew tradycyjny.
  1. Punktem odbioru zamówienia jest budynek Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A , 03-301 Warszawa.
  2. Punkt odbioru nie posiada własnego magazynu w związku z czym, zamówione przez Kupującego Towary muszą być dostarczone do punktu odbioru z magazynu centralnego. Mając na uwadze powyższe, Sprzedawca wyśle Kupującemu wiadomość sms i e-mail z informacją, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru.
  3. Zamówienie można odebrać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. Podczas odbierania Zamówienia, Sprzedawca upoważniony jest do wylegitymowania odbiorcy w celu potwierdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru zamówienia (dowód osobisty/ prawo jazdy/ paszport).
  5. Zamówienie może odebrać inna osoba niż Zamawiający tylko po uprzednim mailowym poinformowaniu Sprzedawcy o upoważnieniu tejże osoby. 
  6. Kupujący zobowiązany jest zweryfikować Zamówienie w momencie jego odbioru pod względem ewentualnych  wad ilościowych i jakościowych oraz niezwłocznie zgłosić je Sprzedawcy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozparzona w terminie niż dłuższym niż 14 dni. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji zawarte są w pkt. IX niniejszego Regulaminu.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30), Kupującemu który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą na  adres - Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55,08-460, bądź poczty elektronicznej na adres zamowienia@sante.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Kupujący może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55,08-460. Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.(POBIERZ

6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.

7. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający jego zabezpieczenie w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca może zwrócić Kupującemu kwotę wartości Towaru, ale obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru.

8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za zakup Towaru, objęty oświadczeniem o odstąpieniu oraz koszty dostarczenia Towaru, jeżeli zostały poniesione przez Kupującego ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

9. Zwracane Towary będą oceniane pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru.

10.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu prawo odstąpienia od Umowy przy zakupie następujących produktów:

 1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. których przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

12. W przypadku, gdy Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Kupujący będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Towaru.

VI. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Kupującego  przetwarzanych w ramach Serwisu jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie dostępne jest w Polityce prywatności

VII. Serwis

1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 1. szerokopasmowe łącze internetowe,
 2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 5. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 6. aktywne konto e-mail.

2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@sante.pl. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego.

4. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :

 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.

5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.

6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

IX. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku Towaru (wad ilościowych) lub wadliwości dostarczonego Towaru (wad jakościowych), Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55, 08-460 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sante.pl

2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.

3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszonej reklamacji.

4. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedawcy kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, zostanie wysłana Kupującemu na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.

6. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową ODR.  Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

X. Promocja produkty za 1 grosz

Promocja pt. „Produkty za 1 grosz” organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1. Organizator:

Organizatorem promocji o nazwie „Produkty za 1 grosz” (zwanej dalej „Promocją”) jest Sante Sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252. (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Zakres terytorialny i podmiotowy Promocji:

 1. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym Sante pod adresem https://www.sante.pl/sklep/, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Promocja kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają, w określonym w treści niniejszego Regulaminu terminie, zakupu produktów spożywczych Organizatora, w sklepie internetowym Sante - https://www.sante.pl/sklep/.

3. Przedmiot i zasady Promocji:

Klient w ramach Promocji, przy przekroczeniu zamówienia na kwotę:

 1. 200 zł ma możliwość zakupu trzech sztuk z pięciu promocyjnych produktów każdy w cenie 1 grosz.
 2. 250 zł ma możliwość zakupu pięciu sztuk z dziesięciu promocyjnych produktów każdy w cenie 1 grosz.
 3. Produkty biorące udział w Promocji są każdorazowo wyznaczane i publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sklepu.
 4. Każdy wybrana pozycja dotyczy się pojedynczego produktu. W promocji nie można powielać tej samej pozycji produktowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktów, które będą brały udział w Promocji.
 6. Potwierdzeniem objęcia Klienta Promocją będzie dowód zakupu (faktura obejmujący m.in. produkty promocyjne w kwocie 1 grosza.

4.  Terminy:

 1. Promocja trwa od dnia 01.08.2018 do odwołania przez Organizatora bądź do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych.
 2. Promocja nie łączy się z innymi działaniami marketingowymi w sklepie Sante, w tym z innymi promocjami.

5. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby spółki Organizatora bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@sante.pl.
 2. Rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo.
 3. Szczegóły dotyczące składania reklamacji znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego Sante - https://www.sante.pl/sklep/
 4. Zakupione produkty mogą być zwrócone na podstawie Regulaminu obowiązującego w sklepie internetowym Sante pod warunkiem zwrotu produktów objętych Promocją tj. za 1 grosz.

6. Informacje dodatkowe

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta Regulaminu sklepu internetowego Sante w tym niniejszego Regulaminu Promocji w całości.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu promocji.

XI. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. ((Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@sante.pl lub za pośrednictwem telefonu +48 691 601 779