Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 02.01.2023 r.

 1. Informacje ogólne
 2. Korzystanie ze funkcjonalności sklepu internetowego
 3. Składanie zamówień w sklepie
 4. Zasady płatności
 5. Dostawa
 6. Prawo odstąpienia od umowy
 7. Reklamacja i zwrot towaru
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienie końcowe

I. INFORMACJE OGÓLNE

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sante pod adresem internetowym: https://www.sklep.sante.pl/ (dalej Regulamin)

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę Sante Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000950564, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252.

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, dokonująca zakupu Towarów Sprzedawcy.

Konsument - rozumie się przez to Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - rozumie się przez to Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywania przez nią działalności gospodarczej udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sklep.sante.pl/

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane na stronie Sklepu, przy składaniu Zamówień firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego; kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - oferta Kupującego zawarcia umowy sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

II. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Do korzystania z usług oferowanych przez Sklep, Kupujący powinien posiadać:
  • platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów,
  • dostęp do Internetu z przeglądarką internetową Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox, Opera,w wersji umożliwiającej otwarcie łącza internetowego Sklepu
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Sklepu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Kupującego, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Kupującego z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 4. Korzystanie z usług Sklepu możliwe jest poprzez rejestrację konta w Sklepie lub jako gość.
 5. W Sklepie mogą zarejestrować się (zakładać konto) oraz składać Zamówienia wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 6. Rejestracja konta jest możliwa przed rozpoczęciem składania Zamówienia lub po dokonaniu Zamówienia.
 7. Rejestracja konta polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu, które są dostępne na stronie https://www.sklep.sante.pl/.
 8. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Kupującego w trakcie procesu rejestracji konta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub zawieszenia aktywacji założonego konta. Kupujący zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
 9. W przypadku rejestracji konta, Kupujący jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do konta. Kupujący jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 10. Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje konto. Usunięcie konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Kupującego z bazy danych Sklepu. Kupujący może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@sante.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

 1. W celu prawidłowego złożenie Zamówienia w Sklepie na wybrane przez siebie Towary, Kupujący zobligowany jest:
 1. wybrać ofertę zakupu wybierając Towary oferowane przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”, za Cenę Towaru umieszczoną w Sklepie, która jest wyświetlana obok informacji o Towarze; cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia i nie obejmuje ona Kosztów dostarczenia Towaru; o łącznej Cenie wybranych przez siebie Towarów, Kupujący jest informowany przed zatwierdzeniem złożenia Zamówienia poprzez wejście w opcję „koszyk”, 
 2. wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych, w tym w szczególności imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu dostawy, numeru kontaktowego oraz adresu e-mail; w przypadku Kupujących posiadających konto, formularz zostaje automatycznie uzupełniony o dane podane przy rejestracji konta, przy czym Kupujący ma możliwość modyfikacji danych w formularzu,
 3. dokonać wyboru formy dostawy i płatności oferowanych przez Sprzedawcę; wybierając formę dostawy Kupujący informowany jest o Kosztach dostarczenia Towaru,
 4. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest wysłanie przez Sprzedawcę, na wskazany przez Kupującego adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 2. Aby Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia, Kupujący musi, przy uprzednim zaznaczeniu formy płatności PayU lub przelew tradycyjny, dokonać płatności zaś przy formie płatności przy odbiorze, wyłącznie prawidłowo złożyć Zamówienie.
 3. Sprzedawca realizuje Zamówienia (przez co rozumie się przygotowanie Towaru do nadania Dostawcą do Kupującego, a w przypadku wyboru opcji „odbioru osobistego” postawienie Towaru do odbioru) w ciągu 2 dni roboczych od prawidłowego złożenia Zamówienia.
 4. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z brakującego Towaru.
 5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 3. złożonych z naruszeniem Regulaminu,
 4. nieopłaconych - w przypadku zaznaczenia opcji płatności PayU i przelewem bankowym.
 1. Do każdego zakupu wystawiana jest dowód sprzedaży - faktura uproszczona lub faktura VAT..
 2. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dowód sprzedaży na, podany przy dokonywaniu Zamówienia adres e-mail.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar zgodny z umową i wolny od wad, zaś Kupujący zobowiązuje się Towar ten odebrać.
 4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI

Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

 1. Płatności elektroniczne z góry, za pośrednictwem serwisu PayU, w ramach którego oferowana jest opcja BLIK, płatność za pomocą karty debetowej i kredytowej oraz bramki płatnicze.
 2. Płatność z góry, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia,
 3. Pobranie: wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze Towaru.

Płatność dokonywana jest za Cenę Towaru oraz Koszty dostarczenia Zamówienia.

V. DOSTAWA.

 1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Miejsce oznaczone tym adresem stanowi miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 2. Kupujący ma prawo wybrać sposób dostawy Zamówienia w momencie składania Zamówienia. O formach i Kosztach dostarczenia Zamówienia Sprzedawca informuje Kupującego przed złożeniem Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zasady dostawy Towaru dla opcji wybranych inny niż „odbiór osobisty”:
 1. Towar jest wysyłany na adres podany w Zamówieniu odpłatnie. Kupujący o Koszt dostarczenia Zamówienia jest informowany przed złożeniem Zamówienia. W momencie gdy wartość Zamówienia przekroczy określoną przez Cenę , Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru. Kupujący informowany jest o tej kwocie w Sklepie przed złożeniem Zamówienia.
 2. Terminy i zasady dostaw określone są w odrębnych regulaminach Dostawców dostępnych poniżej:
 1. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, przedstawiciel Dostawcy będzie działał zgodnie z obowiązującym go regulaminem Dostawcy Wskazanymi w pkt V ust 3 lit a Regulaminu. W przypadku zwrócenia przesyłki Zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca traktuje umowę sprzedaży Towaru za rozwiązaną i zwraca Kupującemu stosowne kwoty w momencie podania przez Kupującego rachunku bankowego.
 2. Przy dostawie Towaru przez Dostawcę, Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności przedstawiciela Dostawcy, czy zamówiony Towar nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu, czy jest nienaruszony, czy jest zgodny z Zamówieniem a następnie proszony jest o dokonanie potwierdzenia Dostawcy odbioru Zamówienia
 3. W przypadku stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Dostawcy, w celu sporządzenia w obecności przedstawiciela Dostawcy protokołu szkody, oraz poinformowanie o zaistniałej szkodzie Sprzedawcę. W przypadku odbioru paczki z paczkomatu lub innego zewnętrznego punktu odbioru, Kupujący zobowiązany jest zweryfikować stan zamówienia możliwie najszybciej jak się da i poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 4. W razie opóźnienia w dostawie Towaru z winy Sprzedawcy, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 1. Zasady dostawy Towaru dla odbioru osobistego:
 1. Opcja „odbiór osobisty” jest możliwy jedynie przy zamówieniach opłacanych z góry tj. płatność PayU, przelew tradycyjny.
 2. Punktem odbioru zamówienia jest budynek Sante przy ul. Jagiellońskiej 55A , 03-301 Warszawa.
 3.  Punkt odbioru nie posiada własnego magazynu w związku z czym, zamówione przez Kupującego Towary muszą być dostarczone do punktu odbioru z magazynu centralnego. Mając na uwadze powyższe, Sprzedawca wyśle Kupującemu wiadomość sms i e-mail z informacją, iż Zamówienie jest gotowe do odbioru.
 4. Zamówienie można odebrać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Kupujący zobowiązany jest odebrać Zamówienie w ciągu 5 dni roboczych, chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na wydłużenie tego terminu, pod rygorem uznania umowy za rozwiązaną z winy Kupującego.
 5. Podczas odbierania Zamówienia, Sprzedawca upoważniony jest do wylegitymowania odbiorcy w celu potwierdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport).
 6. Zamówienie może odebrać inna osoba niż Zamawiający tylko po uprzednim mailowym poinformowaniu Sprzedawcy o upoważnieniu tejże osoby. 
 7. Kupujący zobowiązany jest zweryfikować Zamówienie w momencie jego odbioru pod względem ewentualnych wad ilościowych i jakościowych oraz niezwłocznie zgłosić je Sprzedawcy..

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Kupującemu który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformować Sprzedawca o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą na adres - Sante Sp. z o.o. , Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55,08-460, bądź poczty elektronicznej na adres zamowienia@sante.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w ust 1 powyżej, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez tego Kupującego adres e-mail.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zwrócić Towar przesyłając go pod następujący adres: Sante Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55,08-460. Do zwracanego Towaru należy załączyć dowód zakupu.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu (POBIERZ). 
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie wymienionych kosztów.
 7. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić i wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym =Koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył w/w Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od w/w Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od w/w Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwracane Towary będą oceniane przez Sprzedawcę pod względem braku śladów użytkowania, ewentualnego uszkodzenia, ewentualnego braku lub uszkodzenia oryginalnego opakowania, braku wszelkich elementów wchodzących w skład produktu. W przypadku uchybień w powyższych elementach Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego Towaru z uwagi na pkt 10.
 10. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu prawo odstąpienia od Umowy przy zakupie następujących produktów:
 1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 2. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

VII. REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową. Regulacja tej odpowiedzialności względem Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru w stosunku do Kupujących innych niż wymienionych powyżej uregulowana jest w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia braku Towaru (wad ilościowych) lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową (wad jakościowych), Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy w formie reklamacji listownie na adres: Sante Sp. z o.o Zakład Produkcyjny Sobolew k/Garwolina ul. Polna 55, 08-460 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sante.pl
 3. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania
 4. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszonej reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości Towaru, celem wykonania czynności wyjaśniających, Kupujący udostępnienia Sprzedawcy reklamowany Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, zostanie wysłana Kupującemu na adres e-mail lub nr telefonu podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Kupującego.
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta , wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php) lub przez platformę internetową ODR. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w ramach Serwisu jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Serwisie dostępne jest w Polityce prywatności.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :
 • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
 • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
 4. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych - poprzez usunięcie konta Kupującego.
 5. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym rozdziale może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 6. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (wobec Kupujących będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta - sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@sante.pl lub za pośrednictwem telefonu +48 691 601 779