Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000050433, NIP 524-10-06-610, REGON 010827252 (dalej: „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Sante sp. z o.o. (dawniej: Sante A. Kowalski Sp. j.) z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55A. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@sante.pl.

Sante sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sante.pl lub na adres siedziby Administratora. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W ramach Sklepu Sante przetwarzamy dane w następujących celach:

1. Formularze kontaktowe, korespondencja email i pocztą

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja). Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej). Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

2. Subskrybenci newslettera i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

 

newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),

rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),

przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),

przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),

wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.

w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

3. Konkursy

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu – przez okres przedawnienia roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

4. Użytkownicy sklepu internetowego Sante

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych
W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w dalszej części polityki, 

 

w celu realizacji umów z klientami sklepu internetowego / świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

– newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),

– rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),

– przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),

– przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),

– wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,

– dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.

W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania ze sklepu internetowego), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest [podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną]. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

5. Obsługa reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Cel przetwarzania i podstawa prawna Okres przechowywania danych W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.
W celu rozpatrzenia złożonej reklamacji lub wniosku o odstąpienie od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),

jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

UWAGA: jeśli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie www.sklep.sante.pl 

Media społecznościowe

Na naszej stronie WWW możesz znaleźć odnośniki do naszych profili na stronach społecznościowych. W zakresie w jakim zarządzamy tymi profilami jesteśmy administratorami lub – w zależności od danej usługi – współadministratorami danych osobowych wraz z danym właścicielem portalu społecznościowego, w związku z czym przetwarzamy dane osobowe odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach:

a. prowadzenia naszego profilu (umieszczanie informacji o promocjach, ofercie, działalności Sante);

b. uzyskiwaniu zanonimizowanych danych analitycznych i statystycznych, uzyskiwanych przez dany serwis na podstawie ustalonych przez nas wcześniej parametrach opartych na charakterze naszej klienteli, a także naszych celach w zakresie promocji i marketingu;

c. marketingu bezpośredniego,

d. komunikacji z naszymi klientami poprzez narzędzia udostępnione przez dany serwis.

A także:

a. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

b. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku portalu Facebook, administratorem bądź współadministratorem (np. w zakresie Facebook Page Insights) Twoich danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie (adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia). Z porozumieniem o współadministrowaniu można się zapoznać pod niniejszym adresie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

W ramach portalu Facebook obowiązują stosowne regulaminy i polityki prywatności. W celu zapoznania się z polityką prywatności Facebooka zachęcamy do odwiedzenia tej strony: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji danego zgłoszenia oraz upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Państwa dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

Reklamy kontaktowe Facebooka (Facebook Lead Ads)

W ramach portalu Facebook Administrator korzysta z reklam kontaktowych (lead ads), które pozwalają na podanie danych kontaktowych i przekazaniu ich Administratorowi. Do momentu przesłania danych osobowych Użytkownika podanych w ramach formularza danej reklamy kontaktowej administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Facebooka – Meta Platforms Inc. W momencie przesłania danych osobowych przez formularz reklamy kontaktowej Administrator zostaje administratorem danych osobowych Użytkownika w podanym zakresie. Dane osobowe Użytkownika, w zależności od treści danej reklamy kontaktowej, mogą być przetwarzane w celach:

a. odpowiedzi na zapytanie Użytkownika złożone przez formularz reklamy kontaktowej;

b. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych – promocji towarów i usług Administratora, w tym poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy;

c. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych – wysyłaniu Newslettera Administratora na podany przez Użytkownika adres email,

– co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu (imię, nazwisko, email i nr telefonu) Administrator otrzymuje od Facebooka (Meta Platforms Inc.).

Dane osobowe  Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

W ramach kontaktu zainicjowanego reklamą kontaktowa Administrator nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

W pozostałym zakresie mają zastosowanie informacje wskazane w niniejszej Polityce.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Za uprzednią zgodą użytkownika Sklep gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie i innych podobnych technologii (np. pixel trackujacy). Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane są następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie - przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
api/err.gif app2.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do wykrywania błędów na stronie internetowej - informacja ta jest wysyłana do personelu obsługi strony internetowej w celu optymalizacji doświadczenia odwiedzającego na stronie internetowej. Sesja Pixel Tracker
CookieConsent cookiebot.com Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny. 1 rok HTTP Cookie
PHPSESSID sklep.sante.pl Zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach strony. Sesja HTTP Cookie
SERVERID app2.salesmanago.pl Ten plik cookie służy do przyporządkowania odwiedzającego do konkretnego serwera – ta funkcja jest niezbędna do działania strony. Sesja HTTP Cookie
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 1 dzień HTTP Cookie
 
Statystyczne pliki cookie – pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_ga www.google-analytics.com Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. 399 dni HTTP Cookie
_gat www.google-analytics.com Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań. 1 dzień HTTP Cookie
_gid www.google-analytics.com Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. 1 dzień HTTP Cookie
_smvs app2.salesmanago.pl Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. Trwały HTML Local Storage
_smvs app2.salesmanago.pl Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej. 1 dzień HTTP Cookie
collect www.google-analytics.com Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. Sesja Pixel Tracker
smforms app2.salesmanago.pl Gromadzi dane dotyczące nawigacji i aktywności użytkownika w serwisie, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wprowadzone w formularzach. Trwały HTML Local Storage
 
Marketingowe pliki cookie – stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_fbp connect.facebook.net Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesięcy HTTP Cookie
_gcl_au www.googletagmanager.com Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach korzystających z ich usług. 3 miesięcy HTTP Cookie
_smvc app2.salesmanago.pl Implementuje wyskakującą reklamę na stronie internetowej. Trwały HTML Local Storage
ads/ga-audiences www.google.ie Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie staną się klientami, na podstawie zachowania online użytkownika w różnych witrynach. Sesja Pixel Tracker
api/r.gif app2.salesmanago.pl Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym. Sesja Pixel Tracker
fr facebook.com Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesięcy HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i prezentowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam. 1 rok HTTP Cookie
pagead/landing [x2] googleads.g.doubleclick.net
www.google.com
Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych, aby prezentować bardziej trafną reklamę - Pozwala to również stronie internetowej ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy. Sesja Pixel Tracker
smg app2.salesmanago.pl Ten plik cookie rejestruje dane o odwiedzającym. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklamy. 10 lat HTTP Cookie
smuuid app2.salesmanago.pl Śledzi poszczególne sesje na stronie, umożliwiając stronie zbieranie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych. 399 dni HTTP Cookie
smuuid app2.salesmanago.pl Śledzi poszczególne sesje na stronie, umożliwiając stronie zbieranie danych statystycznych z wielu wizyt. Dane te mogą być również wykorzystywane do tworzenia leadów w celach marketingowych. Trwały HTML Local Storage
smvr app2.salesmanago.pl Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — jest to wykorzystywane na platformie CRM-campaign-platform używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów. 399 dni HTTP Cookie
smvr app2.salesmanago.pl Gromadzi informacje o preferencjach użytkownika i/lub interakcji z treścią kampanii internetowej — jest to wykorzystywane na platformie CRM-campaign-platform używanej przez właścicieli witryn do promowania wydarzeń lub produktów. Trwały HTML Local Storage

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Odbiorcy danych

W ramach Sklepu Sante Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 6. firmom prowadzącym działania marketingowe,

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

W przypadku, jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych na wskazany kanał komunikacji  informujemy, że każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku newslettera wycofanie zgody jest możliwe poprzez konto użytkownika, stopkę w naszej korespondencji marketingowej lub poprzez kontakt na adres: iod@sante.pl

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W ramach gromadzenia danych statystycznych i analitycznych oraz w ramach reklamy kontekstowej i behawioralnej dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Do profilowania dochodzi poprzez gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych poprzez zautomatyzowane analizy Państwa zachowania w trakcie korzystania z portalów społecznościowych oraz naszego sklepu w celu ciągłego ulepszania jej funkcjonowania i oraz świadczonych przez Nas usług.

Powyższe profilowanie służy jedynie polepszeniu jakości Naszych usług i nie wywołuje skutków prawnych, ani nie wpływa na Państwo w jakikolwiek inny podobny sposób.